• 60 års erfarenhet av sten och stål
  • Betala med faktura
  • Kvalitet tillverkad i Tyskland

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla kontrakt som du ingår med oss som leverantör (Ibendahl & Thomsen GmbH) via webbplatsen www.gabiona.de. Om inget annat avtalats, motsägs införandet av villkor för eget bruk.

(2) En konsument i den mening som avses i följande regler är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för syften som inte kan hänföras till dennes kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör är varje enskild eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin oberoende yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Ingående av avtalet

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor. Våra erbjudanden på internet är inte bindande och inget bindande erbjudande om att ingå avtal.

(2) Du kan skicka ett bindande köpbud (beställning) via kundvagnssystemet online. Därmed sparas varorna som är avsedda för köpi varukorgen. Via motsvarande knapp i navigeringsfältet kan du hämta ?varukorgen"och göra ändringar när som helst. Efter att ha laddat sidan ?Kassa"och inmatningen av personuppgifter och betalnings- och leveransvillkor visas all orderinformation äntligen igen på orderöversiktssidan. Så länge som du använder direktbetalningssystemet ?PayPal ? Express? genom att klicka på integrerade knappen markerad i butikssystemet, kommer du att omdirigeras till inloggningssidan för PayPal. Efter en lyckad registrering kommer din PayPal-adress och kontoinformation att visas. Via knappen?blir? du omdirigerad tillbaka till vår onlinebutik på sidan med orderöversikten. Innan du skickar beställningen har du möjlighet att granska all information här igen, att ändra (även via funktionen ?tillbaka" i webbläsaren) eller avbryta köpet. Genom att skicka beställningen via knappen "köp" avger du ett bindande erbjudande till oss.

(3) Godkännandet av erbjudandet (och därmed slutande av kontraktet) sker omedelbart efter beställning med skriftlig bekräftelse (t.ex. e-post), där du utför bekräftelse av beställningen eller leveransen av varorna (orderbekräftelse). 
Om du inte har fått ett motsvarande meddelande är du inte längre bunden av din beställning. Alla tjänster som redan tillhandahållits kommer omedelbart att ersättas i detta fall.

(4) Dina förfrågningar att förbereda ett erbjudande åt dig är inte bindande. Vi ger dig ett bindande erbjudande skriftligt (t.ex. via e-post), som du kan acceptera inom fem dagar.

(5) Hanteringen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående sker delvis automatiserat via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du anger är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och särskilt att inga SPAM-filter förhindrar detta.

§ 3 Individuellt utformade varor

(1) Du tillhandahåller oss information, texter eller filer som krävs för den individuella utformningen av varorna via online-beställningssystemet eller via e-post, senast omedelbart efter att avtalet har ingåtts. Våra möjliga specifikationer för filformat måste följas.

(2) Du samtycker till att inte tillhandahålla data vars innehåll kränker tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrättigheter, varumärkesrättigheter) eller bryter mot gällande lagar. Du skyddar oss uttryckligen mot alla krav från tredje part som förekommer i detta sammanhang. Detta gäller också kostnaderna för den juridiska representationen som krävs i detta sammanhang.

(3) Vi kontrollerar inte de överförda uppgifterna för innehållets korrekthet och tar inte ansvar för fel.

(4) I den mån vi skapar texter, bilder, grafik och mönster för dig i samband med individuell design är de föremål för upphovsrätt.
Utan vårt uttryckliga medgivande är användning, reproduktion eller modifiering av enskilda delar eller komplett innehåll inte tillåtet.
Om inget annat avtalats överför vi en obegränsad rätt till dig att använda de upphovsrättsskyddade verk som skapats för dig. Du förbjuds uttryckligen att tillhandahålla skyddade verk eller delar av dem till tredje part på något privat eller kommersiellt sätt. Överföringen av användarrätten är förutsatt att villkoret föregår full betalning av det avtalade köpeskillingen.

§ 4 Specialavtal om erbjudna betalningsmetoder

(1) Betalning via Klarna Checkout

Klarnas betalningsalternativ

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

    • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

    • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

    • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här.

    • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Vi rekommenderar dig att läsa vår sekretesspolicy [LINK].

 

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

§ 5 Förbehållsrätt, behållningsrätt

(1) Du kan bara utöva en rätt till kvarhållning om det gäller krav från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills hela köpeskillingen betalas.

§6 Ansvar

(1) Vi är helt ansvariga för skador till följd av skada på liv, lemmar eller hälsa. Vidare är vi utan begränsning ansvariga i alla fall av avsikt och grov vårdslöshet, att bedrägligt dölja av en brist, med en garanti för arten av köpobjektet och i alla andra lagstadgade fall.

(2) Ansvaret för fel inom ramen för den lagliga garantin regleras av motsvarande bestämmelse i vår kundinformation (del II).

(3) Om väsentliga kontraktsförpliktelser påverkas är det vårt ansvar för lätt försummelse begränsat till den avtalsenliga typiska, förutsebara skadan. Väsentliga avtalsförpliktelser är väsentliga förpliktelser som härrör från kontraktets art och vars överträdelse skulle äventyra uppnåendet av syftet med avtalet och de förpliktelser som avtalet ålägger oss enligt dess innehåll för att uppnå syftet med kontraktet, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt genomförande av kontraktet i första hand och på vars efterlevnad du regelbundet kan lita på.

(4) Vid skada på obetydliga avtalsförpliktelser utesluts ansvaret vid lätt försumliga pliktskador.

(5) Datakommunikationen via Internet kan inte garanteras felfritt och / eller att vara tillgänglig hela tiden enligt den aktuella tekniken. Vi ansvarar inte för kontinuerlig eller oavbruten tillgänglighet av webbplatsen och de tjänster som erbjuds där.

§ 7 Val av lag, utförande, jurisdiktion

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den utsträckning att detta inte tar bort det skydd som ges genom obligatoriska lagar i lagen från konsumentens vanliga hemvist (gynnsamhetsprincip).

(2) Platsen för uppfyllandet av alla tjänster som härrör från de affärsrelationer som finns hos oss såväl som jurisdiktion är vårt säte, i den mån du inte är en konsument utan en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt. Detsamma gäller om du inte har en allmän behörighetsort i Tyskland eller EU eller om bostad eller vanligt hemvist inte är känd när klagomålet lämnas in. Rätten att kalla domstolen vid en annan lagstadgad jurisdiktion förblir opåverkad.

(3) Bestämmelserna i FN:s försäljningskonvention gäller inte uttryckligen.

 

II Kundinformation

1. Säljarens identitet

Ibendahl & Thomsen GmbH
Dorfstr. 2
24879 Idstedt
Tyskland

Telefon: 04625/181010
E-post: 
info@gabiona.de

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig på 
http://ec.europa.eu/odr.

Vi är redo att delta i tvistlösningsförfaranden inför konsumentskiljedomsnämnder.

2. Information om avtalets ingående

De tekniska stegen för att ingå avtalet, ingåendet av själva kontraktet och korrigeringsalternativen görs i enlighet med § 2 i våra allmänna villkor (del I.).

3. Kontraktsspråk, kontraktslagring

3.1. Kontraktsspråk är tyska.

3.2. Den fullständiga kontraktstexten sparas inte av oss. Innan beställningen skickas via online-kundvagnssystemet kan kontraktsinformationen skrivas ut eller sparas elektroniskt med webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att beställningen har mottagits av oss kommer beställningsdata, lagstadgad information för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig via e-post.

3.3. Vid förfrågningar om offert utanför online-kundvagnssystemet, kommer du att få alla kontraktsuppgifter i form av ett bindande erbjudande i textform, t.ex. via e-post, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.

4. Väsentliga funktioner för produkten eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos produkten och / eller tjänsten finns i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsmetoder

5.1. De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnader representerar totala priser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. De resulterande fraktkostnaderna ingår inte i köppriset. De kan tas fram via en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, kommer att visas separat under beställningsprocessen och måste dessutom täckas av dig, såvida inte leveransen har utlovats gratis.

5.3. De tillgängliga betalningsmetoderna visas under motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.4. Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningen omedelbart enligt betalningkraven i avtalet.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella befintliga leveransbegränsningar kan hittas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

6.2. I den mån du är konsument regleras det enligt lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna endast överförs till dig vid mottagande av varorna under leveransen, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har beställt en transportör som inte har utsetts av entreprenören eller någon annan person som har utsetts att utföra transporten.

7. Juridiska ansvarsrättigheter vid defekter

7.1. Det finns lagstadgade garantirättigheter.

7.2. Som konsument ombeds du att kontrollera varorna omedelbart efter leverans för fullständighet, uppenbara fel och skador under transporten och att meddela oss och speditören om eventuella klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta påverkar det inte dina lagstadgade garantikrav.

Dessa villkor och kundinformation skapades av advokater som är specialiserade på IT-lagen i återförsäljarförbundet och kontrolleras permanent för laglig efterlevnad. Händlerbund Management AG garanterar textens rättssäkerhet och är ansvarig vid varningar. För mer information se: http://www.haendlerbund.de/agb-service,

senaste uppdatering: 23.01.2017

Senast betraktad
Din WhatsApp-kontakt till Gabioner24
Gabioner24
Gabioner24
Hej, vi svarar gärna på dina frågor.
Välkommen till vår butik! Utanför våra öppettider kan det ta lite längre tid för oss att besvara din förfrågan.
whatspp icon whatspp icon